BELGIQUE PREVOYANTE - Naamloze Maatschappij - Algemeene Voorwaarden Kas B. Nr. 6382

BELGIQUE PREVOYANTE - Naamloze Maatschappij - Algemeene Voorwaarden Kas B. Nr. 6382
VRZWPEF00008
Titel: BELGIQUE PREVOYANTE - Naamloze Maatschappij - Algemeene Voorwaarden Kas B. Nr. 6382. Het boekje bevat de algemene voorwaarden van de ingesloten rentetitel. Inhoud van document: Kas B - Nummer van den titel: 6382. Gezien de verklaringen afgelegd met betrekking op dezen titel door Mijnheer Despriet Clément, koopman, Potterierei 103 Brugge, hieronder inschrijver geheeten, en neergeschreven in het voorstel, gedagteekend van 15 april 1922 hetwelk met dit contract een geheel vormt, Gezien de inschrijving door gezegden Mr. Despriet Cl. voor één aandelen van vijf honderd frank, ten voordele van zijne echtgenote geboren Van Volsem Léonie, geboren te Coolkerke, den 18 januari 1886, die hieronder begunstigde of crediet-rentenier geheeten wordt. Volgens de bepalingen en voorwaarden, zoo geschreven als gedrukt, van deze overeenkomst, verbindt zich LA BELGIQUE PREVOYANTE (naamloos vennootschap) aan Mevrouw Despriet Cl. te rekenen vanaf 1ste januari 1937 een jaarlijksche en levenslange rente te betalen, overeenkomstig volgens artikel 15 der hierbijgevoegde algemeene voorwaarden. Mr. Despriet Cl. heeft zich verbonden het beloop zijner inschrijving te betalen, bedragende een som van: Vijf honderd franken in 13 jaarlijksche stortingen van 36 frank en eene laatste storting van 32 frank. Gedaan te Brussel, den 18 april negentien honderd en twee en twintig.' Onderaan document staan 3 schetsen die aantonen waarvoor het ingezamelde geld bestemd is: landbouw (voedsel), ouders met kinderen (publiek welzijn), man met hamer en aambeeld (arbeid en tewerkstelling)
Boekje en rentetitel nummer 6382. Beide documenten horen samen. Zie ook VRZWPEF00008 (echtgenoot)
Papier | Boekje, geniet | Kaft: Donkerblauwe, witte druk. Binnenin: Wit, zwarte druk. Rentetitel: Wit, blauwe druk, blauwe illustraties, gevouwen, vastgekleefd op binnenzijde kaft. 8 blz. | Boekje: 10,8 x 17,5 cm. Rentetitel: 33,5 x 42 cm
(ON: 2015/050)
Diverse verzamelingen
Waardepapieren
Effecten
15/04/1922
La Belgique Prévoyante (Brussel)
Drukkerij Leempoel (Brussel)
Dilte