>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
De rendabiliteit van de varkenshouderij op gespecialiseerde bedrijven
Ministerie van Landbouw
Brussel
1984
OBKH_KHSF [SF] 633.8
Varkensteelt