cover-boek-coornaert-knokke-en-het-zwinZoek via deze pagina in het standaardwerk "Knokke & het Zwin. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta' van Maurits Coornaert. Het boek werd gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt, 1974.

Via deze webpagina kan je de uitgave per hoofdstuk - of delen daarvan - ingescand als pdf-en doorzoeken.

Gelieve bij het gebruik van (delen van) deze tekst rekening te houden met het auteursrecht en de auteur uitdrukkelijk als bron te vermelden.

Inhoudsopgave

 

Voorwoord
Inleiding
Verantwoording
Lijst van afkortingen

  PDF-logo

DEEL 1 - DE HISTORISCHE GEOGRAFIE EN DE GESCHIEDENIS

Hoofdstuk I: De eerste faze van de landwinning

   

1. De schorretijd
2. De indijking tot en met de Kalveketedijk
3. De indijking tot en met de Kragendijk
4. Tot en met de Hoge Polder
5. De Vagevierspolder beëindigde de eerste faze van de indijking
6. De sluizen van de watering Reigaarsvliet
7. Het ontstaan van de duinen
8. De Graafjansdijk
9. De duinen breiden zich uit
10. Het afdammen van de Reigaarsvliet
11. De eerste betwistingen om het bezit van het Hazegras

  PDF-logo

Hoofdstuk II: De scheepvaart op het Zwin

   

1. Eerste bakens en eerste loodsen op de Vlaamse kust
2. De eerste bakens in het Zwin
3. De afbakening van de vaargeul geraakte stilaan georganizeerd
4. De reorganizatie van de loodsdienst
5. Brugge verwierf het volledig toezicht op het Zwin
6. Brugge houdt het Zwin bevaarbaar
7. De bakemannen in de 16de eeuw
8. De loodsen van het Zwin steunen verder Brugge
9. De laatste jaren van de Zwinloodsen
10. De tabellen van de scheepvaart op het Zwin in de 16de eeuw

  PDF-logo

Hoofdstuk III: De tweede faze van de landwinning

   

1. Plannen om het Hazegras in te dijken
2. De westoever van het Zwin in de 15de en 16de eeuw
3. De Oude Hazegraspolder
4. De zeeweringen van Knokke in de 17de eeuw
5. De Izabellasluis van de watering Eiesluis
6. Het Hazegras omstreeks 1700
7. Het proces tegen de erfgenamen Monterey
8. De zeeweringen van Knokke in de 18de eeuw
9. Het probleem van de afwatering
10. Nieuwe plannen om de Hazegrasschorren in te dijken

  PDF-logo
   

11. Philippe-François Lippens dijkt de Nieuwe Hazegraspolder in (1784)
12. De Hazegrassluis en de Hazegrasstraat
13. De Zoute Polder
14. Het Hazegras omstreeks 1800
15. Plannen om het Zwin af te dammen
16. De Willem-Leopoidpolder
17. De laatste betwistingen om het bezit van het Hazegras

  PDF-logo

Hoofdstuk IV: De polders en de duinen

   

1. Het schorreveld
2. Hoe ontstaat een polder en een waterschap?
3. Het landschap ten westen van de Knokse Dijk
4. Het grondgebied van de watering Volkaartsgote
5. Vaucelles staat de Keuvel tijdelijk aan Ter Duinen af
6. Ter Duinen pacht de Keuvelhoeve
7. Volkaartsgote als waterschap in de 18de eeuw
8. De Oost-Duinen van Vlaanderen
9. De duinen in de 16de en 17de eeuw
10. Het Hazegras in de 17de eeuw
11. Het Brugse Vrije pacht de Oost-Duinen
12. De Oude Hazegraspolder in de 18de en 19de eeuw
13. De Nieuwe Hazegraspolder als waterschap (tot 1800)

  PDF-logo

 

   

14. De Nieuwe Hazegraspolder als waterschap (na 1800)
15. De uitbating van de Nieuwe Hazegraspolder
16. Eigenaars en pachters van de Nieuwe Hazegraspolder
17. De Zoute Polder als waterschap
18. De uitbating en de bewoning van de Zoute Polder
19. De Generaliteit van de Hazegrassluis
20. De duinen van Serweytens
21. De Willem-Leopoldpolder
22. De bossen van Knokke
23. De weiden van de Knokse duinen

  PDF-logo

Hoofdstuk V: De verdediging van het Zwin

   

1. De vroegste periode
2. De Honderdjarige Oorlog
3. De tweede helft van de 15de eeuw
4. De oorlog tegen Maximiliaan van Oostenrijk
5. De oorlogen van Keizer Karel
6. De Watergeuzen trachten de Zwinstreek te veroveren
7. Farnese verovert Sluis
8. De Vlaamse kust vormde ca. 1600 een versterkte linie
9. Maurits van Nassau tracht Oostende te ontzetten
10. Maurits van Nassau krijgt vaste voet in het Oost-Vrije
11. Maurits van Nassau herovert Sluis
12. Kalmte op het front in Vlaanderen
13. De Tachtigjarige Oorlog in een nieuwe faze
14. Hoe werd een fort gebouwd en veroverd?
15. Het Sint-Jorisfort

  PDF-logo

 

   

16. De Linie van Fontaine
17. De Tachtigjarige Oorlog eindigt in 1648
18. Herhaalde invallen van de Fransen
19. Nog twee Franse oorlogen
20. De eerste helft van de achttiende eeuw
21. Het kordon van desertie in het Brugse Vrije
22. Jozef II herstelt de grens van 1664
23. Het Hazegrasfort
24. Het Leopoldfort

  PDF-logo

Hoofdstuk VI: De geschiedenis van de parochie Knokke

   

1. Het ontstaan van de parochie
2. De topografie van Knokke vóór 1600
3. Kerk en parochie vóór 1578
4. De Kalvinistische periode
5. Het herstel van de katholieke godsdienst
6. De wederopbouw van de kerk
7. Knokke in de eerste helft van de 17de eeuw
8. Na de wederopbouw van de kerk
9. Knokke na de Tachtigjarige Oorlog
10. Zware oorlogsjaren
11. De eerste helft van de 18de eeuw
12. Pastoor Pieter Trouveyn
13. Knokke omstreeks 1775
14. Knokke treedt de 19de eeuw binnen

  PDF-logo

 

Hoofdstuk VII: De leengoederen

   

1. Algemeen overzicht
2. De abdij van Vaucelles koopt een leengoed
3. Het tienderecht in de parochie Knokke
4. Wat was het lagaanrecht?
5. Lagaan vóór de Zwinmonding

  PDF-logo

 

DEEL II - DE TOPONIMIE

   

1. Algemeen overzicht
2. Verantwoording
3. Toelichtingen bij de kaarten

  PDF-logo

 

   

4. Alfabetisch register
5. Bibliografie
6. Illustraties (Niet digitaal beschikbaar)

   Raadpleeg ook:
Heist & de Eiesluis
Westkapelle & Ramskapelle