>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
Waarde van de ammoniakdosering voor de objectieve kwaliteitsbepaling van visserijprodukten
Vyncke, W.
C.L.O.
Gent
1970
ill.
11 p.
OBKH_KHSF [SF] 628.5
Chemicaliën