>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
De loopbanen in de Belgische koopvaardij
Nationaal Comité van Zeevaartpropaganda
Brussel
[s.d.]
ill.
49 p.
Met bijlagen
OBKH_KHSF [SF] 658.31
Koopvaardij
beroep en opleiding