Bij de aanvang van ons tweede jaar 

René De Keyser

Mejuffrouwen, Mijne Heren, Geachte Medeleden,

Onze Kring bestaat één jaar. Hij schijnt te beantwoorden aan een behoefte. De snelle aangroei tot 75 Leden, de belangstelling voor ons Tijdschrift, voor onze vergaderingen en wandelingen, zijn daarvoor een bewijs.

Het verlangen is er bij velen om meer te weten betreffende ons eigen Heem. Bij velen bestaat een drang om de plaatselijke geschiedenis, folklore, natuurkennis, enz van ons Noorden beter te leren kennen. Bij het verschijnen van de Geschiedenis van Westkapelle door wijlen E.H. J. Opdedrinck, waaraan onze Kring meewerkte, besloot ik mijn korte toespraak met de Vlaamse spreuk: “Geen rijker kroon dan eigen schoon”. Het is het innig verlangen van heel ons Bestuur, het mogelijke te doen om samen met alle trouwe Leden, dit eigen schoon beter te leren kennen.

Een onbekende is een onbeminde. Hij die iets meer weet over het ontstaan en de evolutie van zijn woonstreek, zal daarvan de gebeurtenissen en veranderingen met belangstelling aanvoelen en volgen. Hoevelen leven, een leven lang,als vreemden op hun eigen dorp? Wij die er ons echt thuis voelen zoeken er alle wetenswaardigheden van te kennen. Om dit te bereiken is er buiten de vergaderingen en de wandelingen, nog veel te lezen in reeds gedrukte en uitgegeven geschiedenissen en bijdragen. Dikwijls komt het voor dat hetgeen men zocht,reeds lang werd gevonden en uitgegeven. Daarom willen we zo gauw mogelijk in “Rond de Poldertorens” een bibliografie aanleggen voor ons werkterrein. Alle Leden worden vriendelijk uitgenodigd hieraan mede te werken. Indien U een dergelijke bijdrage kent, stel er Broeder Gaëtan (Mariastraat Brugge) van op de hoogte,of iemand anders van het Bestuur: U zult er wellicht een of ander Lid van de Kring groot genoegen mee doen.

In “Rond de Poldertorens” kan niet alles opgenomen worden. Onze bibliotheek wil hieraan ook medewerken. Op ieder gemeente van ons werkterrein zou b.v. iemand moeten de dagbladknipsels verzamelen betreffende de meldenswaardige gebeurtenissen op deze parochie. Parochiebladen, strooibiljetten bij sommige gebeurtenissen (verkiezingen),programma’s van stoeten en feestelijkheden, zijn na twee drie jaar reeds zeer gegeerde maar onvindbare documentatie. Denkt hieraan wanneer een of ander liefdadig werk oud papier opvraagt. Deze vreedzame “papierslagen” hebben in 20 jaar meer waardevolle documenten vernield, dan alle veldslagen van de laatste 200 jaar. Bedevaartvaantjes, oude postkaarten, doodsprentjes, gelegenheidsgedichten, oude foto’s van personen of zaken, wanneer ze ons werkterrein betreffen, zouden moeten in onze bibliotheek terecht komen, als ze anders dreigen verloren te gaan. Op ieder vergadering moet de bibliotheek op deze manier rijker worden! Een lid stelde reeds zeer interessante oude familiedocumenten ter beschikking: een prijzenswaardig voorbeeld.

Zeer waardevol ware b.v.ook een lijst van de namen van landerijen, weiden, gebouwen en plaatsen, zoals die nu op uw dorp gebruikt worden. Verhalen,
legenden, oude liederen dreigen verloren te gaan, zo ze niet opgetekend worden. Met vele oude gebruiken is het evenzo. Terwijl wij op de school-banken zaten, konden we onmiddellijk onderscheiden waarvoor er b.v. geluid werd. Zo het voor een overledene was, klepte de grote klok eerst 3 x 3 maal om te vervolgen met telkens 2 slagen na een met een rustpoos daarop volgend. Bij de doop van een jongen luidde eerst de grote klok; bij de doop van een meisje, eerst de kleine klok; waarna ze beiden tezamen luidden voor een tijd evenredig met het drinkgeld dat de klokkenluidster ontving van peter en meter. Was dit overal zo?

Het zou b.v. niet mogen voorvallen dat het alaam dat diende om vlas te bewerken, of de “torf” of zadel van de ezel waarmede grootvader zijn velden bezocht, nutteloos vernield worden. Dergelijke oude gebruiksvoorwerpen horen thuis in een heemkundig museum als Bokrijk. Ze zijn een te waardevolle getuigenis van het leven onzer voorouders. Indien U iemand kent die zich van oude gebruiksvoorwerpen wil ontdoen, verwittigt dan een Lid van het Bestuur van de Heemkundige Kring.

De Heemkundige Kring Sint-Guthago kan alleen dan nuttig werk verrichten als ieder Lid in de mate van het mogelijke medewerkt. Alle medewerking, hoe klein ze ook schijnt, verstevigt de onderlinge vriendschap en is een daadwerkelijke hulp tegenover de Medeleden. Voor deze hulp is het Bestuur van de Kring U op voorhand dankbaar.

De Voorzitter,
Rene De Keyser

Bij de aanvang van ons tweede jaar (Heemkundige Kring Sint-Guthago)

René De Keyser

Rond de poldertorens
1960
01
001-003
Achiel Calus
2023-06-19 14:37:15