Korte verslagen:
Sint-Anna-Ter-Muiden - Slot van Male - Oostkerke

1.Sint-Anna-Ter-Muiden mei 1960.

Toen we voor het eerst kennis maken met Vrouwe van de Vijver en haar Museum (haar museum dat zijn de keuken en de kamer en de achterkeuken waarin ze dagelijks leeft en werkt - haar museum dat zijn ook haar vele mooie kinderen!), toen we dus voor het eerst op Maneschijn Hoeve kwamen, hadden we reeds onszelf beloofd daar eens met de Kring terug te keren. Daar lag een voorbeeld van echte folklore.

Op 8 mei trokken we naar Sint-Anna-ter-Muyden voor onze eerste Zomer-wandeling. Hot was een heerlijke lentedag. We waren met een goeie 40 man (Dames en Juffrouwen meegerekend! ).

Eerst trokken we het kleine Raadhuis binnen om er te horen uitleggen dat het tot in 1800 ook als gemeenteschool dienst deed. Daar werd ons ook gewezen op het typisch uitzicht van Sint-Anna. Het Plein kende wel van de 13e tot de 18e eeuw een evolutie, maar behield zijn vorm en karakter. Slechts in de 19e en 20e eeuw veranderden de meeste van onze steden en dorpen totaal van uitzicht en vorm. Brugge bewaarde zijn eigen cachet; en ook Ter-Muiden. Het is een oud kostbaar schilderij: het spreekt ons aan.

Dhr. R.De Keyser gaf op het Plein een kleine uiteenzetting over het ontstaan, de bloei en de ondergang van Sint-Anna-ter-Muiden als havenstad aan het Zwin. Daarna leidde de Heer van Catz ons naar de kerk en we beklommen de prachtige toren - onze Poldertoren! Daar moesten veel vragen beantwoord worden over de ligging van oude dijken,het overstromingsgebied van het Zwin en de eigenlijke Haven.

Voor wie een beetje de streek kent is dit hier een uitstekende uitkijk-post... Maar de heren moeten opletten dat hun zondagse broek geen vermaning krijgt als ze thuis komen!

Een wandeling over de Dikke Dijk of Grave Jansdijk, en daar kwam het blijde slotakkoord: we waren te gast bij Heer en Vrouw Karel van De Vijver. Kan iemand nog opnoemen wat hij daar allemaal heeft bewonderd? De gewezen alkoven in de keuken met hun prachtige beschildering van einde 17e begin 18e eeuw, koperen keukengerei, dat fijne weegschaaltje als bloemenhanger aan de zoldering, de opmerkelijke Franse klok, het lieve wijwatervatje in Vlaams gleiwerk, de aarden potjes, de prachtige schaal in terra-cotta met zilver kunstig opgesmukt, een vroeg 18e eeuws stukje inlegwerk, een uit hardsteen getoverd gelaat, een mooi meubel, een ongelooflijk theepotje (of was het een soort samovaar?), een prachtige stoof (want ook in de modernste aankoop vindt men de kunstsmaak van de bewoners terug).

Ik vergeet nog zoveel. Maar wat we niet zullen vergeten is de manier waarop we daar ontvangen werden. We waren er allemaal thuis: echt! Sommigen (en de Dames waren geloof ik de meest nieuwsgierigen) klommen met Vrouwe van de Vijver tot op de zolder en ontdekten er het mooie handkeerntje dat we nu zouden willen “veroveren” voor ons museum te Lissewege. Krijgen we ook een kanonbal? Want ja, er is hier van alles te vinden. En deze ijzeren en stenen kogels zijn authentieke souvenirs van de veldslagen van 1604-1609 die juist hier plaatsgrepen en waarover Br. Gaëtan ons een laatste woordje vertelde. Iemand zei: “We hebben veel gezien en veel geleerd. Zo’n kring doet veel deugd”

Moeten we zeggen hoeveel we verschuldigd zijn aan de zorg van Dhr. J.P.A. van Catz, aan de kennis van Br. Gaëtan en R. De Keyser, aan de goede smaak en de vriendelijkheid van Heer en Vrouw van de Vijver!

0000 00000 0000

2. Landdag in het Slot van Male, 14 en 15 van Bloeimaand.

Op de zeer geslaagde landdag, in het oude gravenslot. thans St.Trudo-klooster, mochten wij minstens 15 van onze mensen aantreffen, waaronder 5 Bestuursleden. Onze Voorzitter was door familieomstandigheden tot zijn grote spijt verhinderd. Wij hebben er veel vrienden ontmoet: niets dan vrienden. Het verslag over die dagen moet U lezen in “Ons Heem” Jaarg XIV Nr. 5. Hebt U al het zo mooie H a a r d n u m m e r gelezen? Vraag het tij onze vriendelijk bibliotekares Mej. De Keyser, Pierslaan 10 Knokke. Wilt U proefnummers van “Ons Heem”, want een abonnement is meer dan de moeite waard!- vraag ze bij de Secretaris Br.Gaëtan, Mariastr. 7 Brugge.

Wij willen nog alleen doen opmerken dat onze Sint-Guthago Kring door de West-Vlaamse Voorzitter Dhr. J.Penninck, en op zondag door de nationale Voorzitter Dr. J.Weyns, in de bloempjes werd gezet omdat, dank zij onze Kring, ook Zeeuws Vlaanderen was vertegenwoordigd dor Heer en Vrouw J.P. A. van Catz en Heer en Vrouw K. van de Vijver. Het waren schone blijde dagen.

0000 00000 0000

3. Oostkerke 19 juni 1960

Op een zonnige zondagnamiddag zagen we op het kasteel een tuin waar de lentebloemen in hun laatste pracht stonden, terwijl de zomerbloemen volop in de bot kwamen. Een vriendelijke Juffrouw bracht ons vanwege de Jonge-heer Baron de uitnodiging om ook een blik te werpen in de smaakvol ingerichte salons, eetplaats en traphalls. Dit alles werd met veel belangstelling bezien; vooral de stoof in gebakken aarde, waarin hout gebrand wordt: een pronkstukje van Duitse Barok. We zagen daar na een effen ge-schoren grasplein waar het Opperhof of de woning van de eens zo machtige “Heren van Oostkerke” stond, terwijl een jong zwanengezin, vol argwaan haar klein kroost meende te moeten beschermen.

Na een korte verplaatsing werd ons het verval van de wereldse grootheid opnieuw duidelijk wanneer onze begeleider, Voorzitter Rene De Keyser, ons in een weide, een kleine verhevenheid aanwees waarop koeien graasden. Daarop stond in de Bloeitijd van de Zwinhavens het kasteel “Lembeke”. Om iedereen van die verdwenen grootheid te overtuigen moest een foto van de enige afbeelding van dit kasteel worden bovengehaald. Enkele stappen verder zagen we een prachtmodel van een langgevel hoeve, die haar naam “Bekaf” kreeg wanneer in 1564 de vaart naar Damme hier afgesloten werd en de Dammenaars in de letterlijke zin “de Bek af waren”.

Een echt historisch monument vormen de twee stukken dijk met daartussen de met waterkruiden volgroeide Varsche Vaart van 1550. Een paar boog-scheuten verder is alles geplaneerd. En daar waar eens de koopwaren uit geheel de toen bekende wereld voorbijvaarden naar Damme en Brugge, zagen we nu in de schoonste tijd van het jaar, beloftevolle wiegende koren-velden. En daar waar eens het hart klopte van het havenstadje Monniken-rede, woont nu onze vriendelijke Erevoorzitter Yves.

We worden een laatste maal op de wereldse vergankelijkheid gewezen toen een sympathiek Lid vertelde hoe zijn vader lange jaren geleden een groot arduinen wijwatervat uitploegde in de omgeving van de plaats waar eens de kapel van Monnikerede stond.

Het heimwee om al die verdwenen grootheid verdween echter bij het vooruit zicht van een gepland bezoek aan de hedendaagse Brugse Haven. Het Boude-wijnkanaal schijnt Brugge meer succes te brengen dan de oude richting langs Sluis met het Oude Zwin, het Zwin en de Damse Vaart. Niet alleen in het verleden, ook in het heden en in de toekomst stellen wij evenzeer belang!

Wij danken de gulhartige Eigenaars van kastelen, gewezen kastelen en steden - met name onze steunende leden Baron van der Elst en de Heer Maurice Van Wassenhove - om hun grote gastvrijheid.

Korte verslagen: Sint-Anna-Ter-Muiden - Slot van Male - Oostkerke

Redactie

Rond de Poldertorens
1960
02
024-025
Achiel Calus
2023-06-19 14:44:32