HomeNieuwsNieuws 2009Nieuwe website voor Heemkunde Vlaanderen vzw

ax-proefsites_2009_webDe aanleg van de AX, de missing link tussen de N49 te Westkapelle en de N31 ter hoogte van de Knoop Blauwe Toren, is gepland voor 2011. De grote impact van deze ruimtelijke ingreep op de bodem houdt in dat de aanwezige sporen van menselijke bewoning en bewerking door de werken ernstig kunnen worden aangetast. Om deze reden heeft het archeologisch onderzoek een plaats gekregen in het voorbereidende traject.

 Veldkartering

Aangezien zo goed als onbekend is waar zich binnen het afgebakende tracé van de toekomstige AX archeologische sites bevinden, is het noodzakelijk om ruim op voorhand een verkennend onderzoek uit te voeren. Half november 2008 is Raakvlak, Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland, gestart met de eerste fase van dit onderzoek. Hiervoor wordt het systeem van de veldkartering gebruikt. Dit is het aflopen van geploegde akkers met de bedoeling bovengeploegde resten van eventuele archeologische sites te vinden. Tot nu toe werden op deze manier een drietal middeleeuwse sites ontdekt.

 En verder?

ax-veldkartering_2008_webEen tweede fase in het verkennend onderzoek is het graven van proefsleuven. Deze kijkvensters in de bodem maken het mogelijk om de aanwezigheid van sites vast te stellen en hun omvang in te schatten. Het proefsleuvenonderzoek wordt toegepast op weiland en op de archeologische sites die reeds aangetroffen werden bij de veldkartering. Aanvullende boringen worden uitgevoerd om het verband tussen de aangetroffen sporen en de bodem vast te stellen.

 Na het verkennend onderzoek wordt een rapport opgemaakt, op basis waarvan – in overleg met AWV – beslist wordt welke terreinen uiteindelijk moeten opgegraven worden. Deze opgravingen worden door Raakvlak gecoördineerd en zullen plaats vinden vòòr de werken voor de aanleg van de AX van start gaan. Uiteindelijk zal het hele archeologisch onderzoek uitmonden in een uitgebreid rapport, waarin alle resultaten uitvoerig aan bod zullen komen.

ax_streefbeeld_2009_web

 Bart Bot en Bieke Hillewaert

Uit: Nieuwsbrief Raakvlak, Intergemeentelijke dienst Archeologie Brugge & Ommeland, 05/02/2009.

Terug naar overzicht